Ölçütler


 • Tablo 1: Ortalama Örneği

  Sınıf Değer
  1. sınıf 1
  2. sınıf 2
  3. sınıf 3
  4. sınıf 4
  5. sınıf 5
  ORTALAMA 3
 • Aritmetik ortalama nedir?
  • En az iki nicelik toplamının, bu niceliklerin sayısına bölünmesinden çıkan değer.
  • Sayısal değerler için kullanılır.
  • Simetrik ve tek tepe değeri (mod) olan verilerde kullanılır.
  • Uç değerlerden etkilenir.
  •    
  • Örnek: "Tablo 1...  (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3"
 •   
 •   
 • Geometrik ortalama nedir?
  • Dizideki değerlerinin çarpımının değer sayısı kadar kuvvetten köküne eşittir.
  • Logaritmik dağılım gösteren veriler için kullanılır.
  • Aşırı değerlerin olduğu sayısal verilerin merkezi eğişlim ölçütü olarak da kullanılır.
  •    
  • Örnek: "1.sınıf ve 4.sınıf değerlerinin geometrik ortalaması =  1 x 4 = 2"
 •   
 •   
 • Medyan (ortanca) nedir?
  • Sıralanan dizinin tam ortasındaki değerdir.
  • Uç değerlerden etkilenmez.
  • Örnek: " 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 6 , 6 , 7 , 8 , 9 , 9 " serisinin Medyan'ı = 5'tir.
 •   
 •   
 • Mod (tepe noktası) nedir?
  • Sıralanan dizideki en sık tekrarlanan değerdir.
  • Örnek: " 1 , 2 10 , 3 , 4 10 6 , 9 , 7 , 8 , 9 , 10 , 5 " serisinin Mod'u = 10'dur.
 •  
 •    
 • Standart Sapma (Standard Deviation - SD) nedir?
  • Gözlemlerin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösterir, dağılımın simetrik ve tek tepe değeri olduğu durumlarda kullanılır.
  • Herhangi bir dağılımda gözlenen değerlerin %75'i daima ORTALAMA ± 2 SD arasında yer alır.
  •     
  • Değerler arası farklar arttıkça SD büyür.
 •     
 •   
 • Standart Hata (Standard Error - SE) nedir?
  • Seçilecek örneklerde ortalamalar arasındaki yaygınlığı gösterir.
  • Aynı evrenden seçilecek ya da seçilmesi mümkün olan aynı büyüklükteki örneklemlerin ortalamalarının yayılmasına "ortalamanın örneklem dağılımı" denir.
  • Ortalamanın örneklem dağılımının yaygınlığını "ortalamanın standart hatası" gösterir.
  •     
  • SD arttıkça SE artar.
  • Örneklem sayısı arttıkça SE azalır.
 •    
 •   
 • Varyans nedir?
  • Varyans, verilerin aritmetik ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamıdır.
  • Standart sapmanın karesidir.
 •     
 •     
 • Kovaryans nedir?
  • İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin değişkenliğini ölçen bir kavramdır.
  • İki serinin dağılımın benzerliğini ölçer.
 •     
 •     
 • Çeyreklik (Quartile) - Yüzdelik (Percentile) nedir?
  • Dağılımdaki diğer noktalara göre herhangi bir noktayı gösterir.
  •     
  • 25. Yüzdelik (1. Çeyrek) = Gözlemlerin %25'i bu noktanın altında, %75'i bu noktanın üzerindedir.
  • 50. Yüzdelik (Ortanca) = Gözlemlerin %50'i bu noktanın altında, %50'i bu noktanın üzerindedir.
  • 75. Yüzdelik (3. Çeyrek) = Gözlemlerin %75'i bu noktanın altında, %25'i bu noktanın üzerindedir.
×