Evren - Örneklem


 • Evren nedir?
  • Yapılan bir araştırmayla ilgili, bütün verilerin bulunduğu topluluktur. Örneklemin seçildiği ve elde edilen sonuçların genelleştirileceği gruptur.
  • Örnek: Bir üniversitedeki kayıtlı tüm öğrenciler, Bir şehirdeki liseye kayıtlı öğrenciler...
 •   
 •   
 • Örneklem nedir?
  • Üzerinde çalışılan belirli bir ana kütleyi temsil edebilecek kapasiteye sahip ve bu ana kütleden belirli kurallara göre alınımş, ana kütlenin herhangi bir alt grubudur.
  • Ana kütlenin tamamının incelenmesi maliyet, zaman, iş gücü, kontrol edememe, imkânsızlık vb. nedenlerden dolayı mümkün olamamaktadır. İyi bir örneklem zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlayabilmektedir.
 •   
 •   
 • Örnekleme nedir?
  • Üzerinde çalışılan evrenden örneklem seçim işlemidir.
 •   
 • Gereğinden fazla örneklem almak KAYNAK İSRAFINA, gereğinden az almak araştırmanın eksik incelenmesine neden olur.
 •   
 •   
 • Örnekleme Yöntemleri;
 • Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri; 
  • 1- Basit Rastgele Örnekleme
   • En basit yöntemdir.
   • Tüm elemanlar listelenerek numaralandırılır.
   • Rastgele sayılar tablosu kullanılarak istenen sayıda eleman seçilir. Tablo: Rastgele Sayılar Tablosu
   • Microsoft Excel ya da SPSS programları ile de rastgele sayı üretebilir ve seçim yapabilirsiniz.
  •   
  •   
  • 2- Tabakalı Rastgele Örnekleme
   • İncelenen karakter, elemanların herhangi bir özelliğine göre değişiklik gösteriyorsa (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi) basit rastgele örnekleme yöntemiyle örnekleme yapmak daha doğru sonuç verebilir.
   • Bu yöntemin etkin olabilmesi için tabakalardaki birimlerin kendi içinde homojen olması ve tabakalar arasında gerçek bir farklılık bulunması gerekir.
   • Elemanlar belirli gruplara ayrılarak, her gruptan nisbi miktarda seçim yapılır.
  •   
  •   
  • 3- Küme örnekleme
   • Örnekleme birimi tek kişi ya da aile değil bir grup, demet ya da kümedir.
   • Araştırma yapılacak bireyler geniş bir alana dağılmış durumda iseler, basit rastgele ve tabakalı rastgele örnekleme yöntemiyle yapılan seçim ile örnekleme çıkan bireylere ulaşmak pratik olmayabilir.
   • Böyle bir durumda küme örnekleme yöntemi uygulama kolaylığı sağlar.
   • Bu yöntemde örneklem hatası büyük olabilir.
  •   
  •     
  • 4- Sistematik örnekleme
   • Örneklem seçim işlemlerinin kolay olması nedeniyle özellikle evren büyük olduğunda kullanılan bir örnekleme yöntemidir.
   • Çok sayıda birim içeren kayıt sistemlerinin incelenmesinde kolaylık sağlar.
 •   
 •   
 • Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri;
  • 1- Gelişigüzel örnekleme
   • Araştırma konusu için en uygun kişileri seçme işlemidir.
   • Kartopu örnekleme: Gelişigüzel örneklemin bir çeşididir.
   • Kartopu örneklemede öncelikle evrene  ait birimlerden birisi ile temas kurulur.
   • Temas kurulan birimin yardımıyla ikinci birime, ikinci birimin yardımıyla üçüncü birime gidilir.
   • Bu şekilde, sanki bir kartopunun büyümesi  gibi örneklem büyüklüğü genişler.
  •   
  •   
  • 2- Kota Örneklemesi
   • Evren yaş cinsiyet, öğrenim düzeyi gibi değişkenlere göre tabakalanır.
   • Bu tabakalar homojendir.
   • Her tabakayı temsil edecek örneklem sayısı belirlenir.
   • Kota belirlendikten sonra her kotadan istenilen kişiler ile belirlenir.
  •   
  •   
  • 3- Amaçlı Örnekleme
   • Bu örneklemenin temeli, araştırmanın amaçları doğrultusunda bir evrenin temsilci bir örneği yerine, amaçlı olarak bir ya da birkaç alt kesimini örnek olarak almaktır.
   • Başka bir deyişle amaçlı örnekleme, evrenin soruna en uygun bir kesimini gözlem konusu yapmak demektir.
  •   
  •   
  •   
  • Örneklem Hesaplama;
  • Tablo1: Örneklem hesaplama

   N

   bilinmiyorsa

   N

   biliniyorsa

     

   Tanımlar:
   • N = Evren
   • n = Örneklem
   • t = Belirli bir serbestlik derecesi ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosunda bulunan teorik değer
   • p = İncelenen olayın görülme sıklığı (“tahmini” olasılık)
   • q = İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (1-p)
   • d = Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen± sapma, kabul edilebilir yanılma
×